Ce ofera manualele de biologie pentru clasa a 12 a in noul an scolar?

Biologia este știința naturală care se ocupă cu studiul vieții și al tuturor organismelor vii. Ca știință a vieții, biologia studiază organismele din punct de vedere structural, al proceselor chimice, al interacțiilor moleculare, al mecanismelor fiziologice, al dezvoltării și al evoluției. În ciuda complexității acestei științe, există doar câteva concepte simple care stau la baza acesteia, și anume teoria celulară, evoluția, genetica și homeostazia. Astfel, în teoria fundamentală a biologiei se spune că celula este unitatea de bază a vieții, gena este unitatea de bază a eredității, iar evoluția este motivul pentru apariția sau extincția speciilor.

Subdomeniile sau ramurile biologiei sunt diverse și sunt definite în funcție de metodele de cercetare implicate și de sistemele biologice luate în studiu: biomatematica utilizează metode matematice cu scopul formulării unor modele cantitative, în timp ce biologia experimentală se bazează pe date empirice pentru validarea unor teorii propuse. Astfel, se dorește înțelegerea mecanismelor vieții, modului în care aceasta a apărut și a evoluat din materie anorganică, lipsită de viață, în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani și motivul pentru care sistemele biologice au continuat să crească în complexitate.

Manual biologie clasa 12 îşi propune abordarea studiului disciplinei prin înțelegerea şi asimilarea noțiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice şi de asemenea, aplicarea lor în diverse situații de viață, asigurând astfel condiții pentru ca fiecare elev să îşi dezvolte o personalitate autonomă şi creativă. Strategiile didactice utilizate în biologia de clasa a 12 a vor orienta elevii spre activități de investigare a structurilor, fenomenelor şi proceselor desfăşurate în corpul uman, spre cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ce privesc sănătatea omului şi a mediului.

Existența laboratoarelor permite realizarea lecțiilor interactive de biologie clasa 12, stimulând creativitatea profesorului, spiritul de echipă al elevilor într-un proces didactic modern. Soft-urile educaționale de simulare substituie materialele şi instrumentele didactice clasice, asigură monitorizarea, evidența evoluției fiecărui elev, iar în perspectivă învățarea la distanță.

Studiul biologiei de clasa a 12-a vizează pregătirea şcolară temeinică pentru orientarea profesională, educația pentru sănătate a generației tinere și dezvoltarea în specialitate pentru integrarea optimă în viața activă.

Principalele domenii ale biologiei de clasa a 12-a de liceu cuprind: genetica moleculară, genetica umană și ecologia umană. În scopul dezvoltării la elevi a elementelor de biologie și a competențelor de investigare ştiințifică şi de cercetare, profesorii de biologie folosesc în procesul de predare/ învățare/ evaluare descoperirea, problematizarea, experimentul, modelarea, algoritmizarea, dezbaterea, studiul de caz sau tema de cercetare prin proiect.

Evaluarea curentă a elevilor va îmbina metodele tradiționale (probe orale, probe scrise, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematică a activității şi a comportamentului elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile moderne de evaluare accentuează acea dimensiune a acțiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilități de a demonstra ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştințe), dar mai ales ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilități) susținând individualizarea actului educațional.

Biologia ne ajută să înțelegem mai bine lumea în procesele sale naturale, ne învață cum funcționează diverse organe și sisteme asupra corpului uman și cum totul este conectat în corpul nostru, ne oferă informații despre interacțiunea celulelor cu organele și organismele, mediul și ecosistemul. Prin urmare biologia reprezintă șansa noastră prin care putem înțelege cum funcționează totul.